נווט למעלה
כניסה

תנאי השימוש

תנאי השימוש
The module 1.4.1
The module 1.5.1

תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.
יש לקרוא ולבחון בעיון את הסכם תנאי השימוש שלהלן לפני תחילת השימוש באתר שבבעלות ובהפעלת Merck Sharp & Dohme (Israel-1996) Company Ltd (להלן: "מרק" או "החברה"), חברת בת של  Merck & Co. Inc, וויטהאוס סטיישן, ניו ג'רזי, ארה"ב. בעצם השימוש באתר זה, אתה מקבל את הסכם תנאי השימוש הזה. במקרה שאינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש לצאת מהאתר ולהתעלם מהמידע המופיע בו.
אתר זה ותוכנו מנוסחים באופן התואם לדיני ישראל.
 
1. קבלה. בשימוש באתר זה, אתה מסכים להיות מחויב ולפעול על פי הסכם תנאי שימוש זה. מרק שומרת על זכותה לשנות את התנאים הללו מעת לעת, על פי שיקול דעתה. אנחנו תמיד נעדכן בשינויים הללו, ובתאריך התחולה שלהם, במסגרת הסכם תנאי השימוש העדכני המופיע באתר. תוכל לעיין בגירסה העדכנית להסכם תנאי שימוש זה, בכל עת, באמצעות קישור המופיע בתחתית כל עמוד באתר זה.
 
2. היקף. תנאי השימוש המובאים בהסכם זה חלים רק על השימוש שלך באתר זה. מרק מפעילה אתרי אינטרנט נוספים הכפופים לתנאים משלהם, בהתאם לאמור באתרי אינטרנט אלה.
 
3. מידע רפואי/מצבים רפואיים. למרות שהאתר עשוי להכיל מידע על אודות מצבים רפואיים שונים ועל אפשרויות המניעה והטיפול בהם
, וכן מכיל את רשימת התכשירים המשווקים בישראל על ידי מרק לפי דרישת משרד הבריאות, איננו מציעים אבחנה רפואית אישית, המלצה רפואית חוות דעת, או ייעוץ לטיפול המתייחס למטופל ספציפי. לשם התאמת הטיפול למטופל ספציפי יש להיוועץ ברופא. בנוסף, לפני שימוש בתכשיר כלשהו יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן.  
4. תיאור השירותים. אתר אינטרנט זה מכיל מידע כללי אודות החברה (כגון ומבלי למצות, היסטוריה, חזון וערכים) ואודות מוצרי החברה המשווקים בישראל בהתאם לדרישת משרד הבריאות. האתר עשוי לכלול מידע נוסף להעשרת ידיעותיך אודות מחלות שונות ו/או מצבים רפואיים שונים ואופן הטיפול בהם או מניעתם. כמו כן, האתר עשוי לאפשר לך לפנות לקבלת מידע נוסף בנושא ממרכז מידע טלפוני המאוייש על ידי אחיות ורופאים, המופעל עבור מרק על ידי חברת שר"ן ובאחריותה. המידע שיינתן לך במסגרת האתר או במענה לפנייתך עשוי לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב או המשיב. כמו כן, המידע האמור עשוי להיות תלוי בנסיבות העובדתיות של מקרה ספציפי, ויש להתייחס אליו בזהירות הנדרשת.
5. פרטיות. למידע אודות האופן שבו החברה מגנה על המידע האישי שלך, יש לעיין בהודעה בדבר הגנת הפרטיות המופיעה בכל פנייה שלך לחברת מרק או לספקיה דרך אתר זה, וכן הינך מוזמן במדיניות הגנת הפרטיות של מרק אשר קישור אליה מופיע בתחתית עמוד זה. מובהר מראש, כי כל מידע אישי אודותיך שיימסר על ידך מרצונך לחברת מרק יישמר במאגר המידע של מרק וכן, עשוי להימסר לחברת האם של מרק, ולספקיה באספקת השירותים הניתנים לך, ואם וככל שיידרש על פי דין- לרשויות רגולטוריות. אתה רשאי, כמובן, לקבוע אילו פרטים ברצונך למסור אודותיך, אם בכלל. אתה מתחייב בזאת, כי התכנים שתמסור/תמסרי הם אמינים, מהימנים, מדויקים, בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה  ו/או פגיעה בפרטיות. כל האחריות לתוצאות הנובעות ממסירת פרטים על ידך בניגוד לדין תחול עליך, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מרק בגין כך.
6. קנין רוחני. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, ו/או בסימני מסחר (בין אם הינם רשומים בישראל ובין אם לאו), שייכות במלואן למרק. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל, למסור לצד שלישי כלשהו או לעשות כלח שימוש אחר במושא לזכויות קנין רוחני של מרק, ללא קבלת הסכמתה של חברת מרק מראש ובכתב.
7. קישורים לאתרים נוספים. האתר עשוי להכיל קישורים חיצוניים (Hyperlinks and Deep-links) לאתרי אינטרנט של מרק וכן, לאתרי אינטרנט שאינם של מרק. מרק אינה אחראית לתוכן של אתרי אינטרנט שאינם של מרק, אליהם אנו מספקים קישורים. האחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו היא של המפרסמים, בעלי ומפעילי אותם אתרים בלבד, וכפופים לתנאי השימוש המפורסמים באותם אתרים.
 
 8. הסרת אחריות. מרק נקטה בצעדים סבירים על מנת להבטיח שהמידע המופיע באתר זה הוא אמין. אולם בשימושך באתר זה, אתה מכיר בכך שהמידע מוצג בו "כפי שהוא" ("
As Is"). מרק אינה אחראית, באופן מפורש או מרומז, לדיוק, לשלמות, ליעילות או לחוקיות של המידע המופיע באתר, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירותו, התאמתו למטרה מסוימת ואי פגיעה בזכויות קניין. מרק והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר או על מידע המופיע באתרים המקושרים לאתר זה.
בנוסף, מרק והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם של המשתמשים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל הגורמים המפעילים או מי מספקיהם או לא ייפגע מכל סיבה אחרת ; מרק והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא באלה שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.
8. הגבלת השימוש באתר. מרק מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר, ברם מרק תהא רשאית להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש  של משתמש באתר ככל שיעשה בו שימוש לא נאות ו/או לא חוקי, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
9. יישוב מחלוקות. אם תפר את הסכם תנאי השימוש זה או את הוראות הדין, והפרתך זו תגרום נזק לאחרים, הינך מסכים לשפות ולשחרר את מרק מפני כל חבות ו/או אובדן ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו למרק כתוצאה מהפרתך את הסכם זה או את הדין. במקרה של מחלוקת ביננו בעניין הסכם זה, או בעניין השימוש שלך באתר זה, היא תיושב במשא ומתן בתום לב בין הצדדים. במקרה שהמאמצים לישב את המחלוקת נכשלים, כל המחלוקות, התביעות או אי הסכמות יידונו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד, אשר ישמשו כמקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע מהסכם זה ו/או מהשימוש באתר, ויחולו עליו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 
The module 1.5.10

 

The module 1.5.10

 

The module 1.6.2

The module 1.6.2

The module 1.6.3

The module 1.6.4

The module 1.67

The module 1.6.8

The module 1.6.9

The module 1.6.10