תנאי שימוש
תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.

יש לקרוא ולבחון בעיון את הסכם תנאי השימוש שלהלן ל

פני תחילת השימוש באתר (להלן: "האתר") שבבעלות ובהפעלת מרק שארפ דוהם בע"מ (Israel-1996)  (להלן: "MSD" או "החברה"), חברת בת של  ,Merck & Co. Inc, וויטהאוס סטיישן, ניו ג'רזי, ארה"ב. בעצם השימוש באתר זה, אתה מקבל את הסכם תנאי השימוש הזה. במקרה שאינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש לצאת מהאתר ולהתעלם מהמידע המופיע בו.
אתר זה ותוכנו מנוסחים באופן התואם לדיני ישראל.

 1. קבלה
  בשימוש באתר זה, אתה מסכים להיות מחויב ולפעול על פי הסכם תנאי שימוש זה. MSD שומרת על זכותה לשנות את התנאים הללו מעת לעת, על פי שיקול דעתה. אנחנו תמיד נעדכן בשינויים הללו, ובתאריך התחולה שלהם, במסגרת הסכם תנאי השימוש העדכני המופיע באתר. תוכל לעיין בגרסה העדכנית להסכם תנאי שימוש זה, בכל עת, באמצעות קישור המופיע בתחתית כל עמוד באתר זה.
 1. היקף
  תנאי השימוש המובאים בהסכם זה חלים רק על השימוש שלך באתר זה. MSD מפעילה אתרי אינטרנט נוספים הכפופים לתנאי השימוש המצוינים באותם אתרים.

 2. מידע רפואי/ מצבים רפואיים
  למרות שהאתר עשוי להכיל מידע על אודות מצבים רפואיים שונים ועל אפשרויות המניעה והטיפול בהם, וכן מכיל את רשימת התכשירים המשווקים בישראל על ידי MSD לפי דרישת משרד הבריאות, איננו מציעים אבחנה רפואית אישית, המלצה רפואית, חוות דעת או ייעוץ לטיפול המתייחס למטופל ספציפי. לשם התאמת הטיפול למטופל ספציפי יש להיוועץ ברופא.  בנוסף, לפני שימוש בתכשיר כלשהו יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן.

 3. תיאור השירותים
  אתר זה מכיל מידע כללי אודות החברה (כגון ומבלי למצות, היסטוריה, חזון וערכים) ואודות מוצרי החברה המשווקים בישראל, בהתאם לדרישת משרד הבריאות. האתר עשוי לכלול מידע נוסף להעשרת ידיעותיך אודות מחלות שונות ו/או מצבים רפואיים שונים ואופן הטיפול בהם או מניעתם. המידע שיינתן לך במסגרת האתר עשוי לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב. כמו כן, המידע האמור עשוי להיות תלוי בנסיבות העובדתיות של מקרה ספציפי, ויש להתייחס אליו בזהירות הנדרשת. איננו מציעים אבחנה רפואית אישית, המלצה רפואית, חוות דעת או ייעוץ לטיפול המתייחס למטופל ספציפי. לשם התאמת הטיפול למטופל ספציפי יש להיוועץ ברופא. בנוסף, לפני שימוש בתכשיר כלשהו יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן.

 4. פרטיות
  למידע אודות האופן שבו החברה שומרת על המידע האישי שלך, יש לעיין בהודעה בדבר הגנת הפרטיות המופיעה בכל פנייה שלך לחברת MSD דרך אתר זה, וכן הינך מוזמן לעיין במדיניות הפרטיות המופיעה בקישור הבא.

אתה מתחייב בזאת, כי התכנים שתמסור/תמסרי הם אמינים, מהימנים, מדויקים, בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות. כל האחריות לתוצאות הנובעות ממסירת פרטים על ידך בניגוד לדין תחול עליך, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי MSD או מי מטעמה בגין כך.

 1. קנין רוחני
  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, ו/או בסימני מסחר (בין אם הינם רשומים בישראל ובין אם לאו), שייכות במלואן ל- MSD ו/או לחברות קשורות לה. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל, למסור לצד שלישי כלשהו או לעשות כל שימוש אחר במושא לזכויות קנין רוחני של MSD, ללא קבלת הסכמתה של חברת MSD מראש ובכתב. בשימושך באתר הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בצורה כלשהיא (למעט על דרך של גלישה כמשתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.
 1. קישורים לאתרים נוספים
  האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים של MSD וכן, לאתרי אינטרנט שאינם של MSD. MSD אינה אחראית לתוכן המוצג באתרי אינטרנט שאינם שלה, אליהם אנו מספקים קישורים. האחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו היא של המפרסמים, בעלי ומפעילי אותם אתרים בלבד, והשימוש בתכנים אלו כפוף לתנאי השימוש המפורסמים באותם אתרים.

 2. הסרת אחריות
  MSD נקטה בצעדים סבירים על מנת להבטיח שהמידע המופיע באתר זה הוא אמין. אולם בשימושך באתר זה, אתה מכיר בכך שהמידע מוצג בו "כפי שהוא" ("As Is"). 
  MSD אינה אחראית, באופן מפורש או מרומז, לדיוק, לשלמות, ליעילות או לחוקיות של המידע המופיע באתר, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירותו, התאמתו למטרה מסוימת ואי פגיעה בזכויות קניין. MSD וחברות קשורות אליה וכן והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר או על מידע המופיע באתרים המקושרים לאתר זה.
  בנוסף, MSD וחברות קשורות אליה והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם של המשתמשים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל הגורמים המפעילים או מי מספקיהם או לא ייפגע מכל סיבה אחרת. MSD והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא באלה שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.

 3. הגבלת השימוש באתר
  האתר אינו מיועד לקטינים. MSD מאפשרת לכל אדם (מלבד כאמור, קטינים) להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר, אולם MSD תהא רשאית להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש של משתמש באתר ככל שיעשה בו שימוש לא נאות ו/או לא חוקי, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. יישוב מחלוקות
  אם תפר את הסכם תנאי שימוש זה או את הוראות הדין, והפרתך זו תגרום נזק ל-MSD ו/או לאחרים, הינך מסכים לשפות ולשחרר את MSD מפני כל חבות ו/או אובדן ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו ל- MSD ו/או לחברות קשורות אליה כתוצאה מהפרתך את הסכם זה או את הדין. במקרה של מחלוקת ביננו בעניין הסכם זה, או בעניין השימוש שלך באתר זה, היא תיושב במשא ומתן בתום לב בין הצדדים. במקרה שהמאמצים לישב את המחלוקת נכשלים, כל המחלוקות, התביעות או אי הסכמות יידונו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד, אשר ישמשו כמקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע מהסכם זה ו/או מהשימוש באתר, ויחולו עליו אך ורק דיני מדינת ישראל.